Rejestracja do projektu
Młodzieżowa Akademia Rozwoju

KURSY ONLINE
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
Płeć
Wykształcenie
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Niepełnosprawność
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej):
DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU / RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA PROJEKTU
ZAŁĄCZNIKI